Tilbudt pris
Tilsendt pristilbud er basert på samlet faktura til bestiller og ansees som nettopris til oss, om ikke annet er avtalt. 

Bekreftelse
Ved mottatt bekreftelse ber vi deg som arrangør sjekke reservasjonen og sende i retur. Deretter anses avtalen bindende.

Avbestilling /reduksjon av reservert omfang
Avbestilling og endring må meddeles skriftlig til booking@holmenfjordhotell.no for å være gyldige.

Avbestilling uten krav om vederlag
4 uker før ankomst kan hele arrangementet avbestilles uten kostnad.
2 uker før ankomst kan antall deltagere kan reduseres med 15%.
1 uke før ankomst kan antall deltagere reduseres med ytterligere 10%

Avbestilling utover dette belastes med kr 1200 pr person pr døgn for boende og kr 275 pr dagpakker

Avbestilling senere enn 2dager før ankomst belastes 100 % av avtalt bestilling pr person pr døgn

Arrangøren/ bestillers ansvar
Arrangør er ansvarlig for bestilte deltagere uavhengig om deltagerne er forutsatt å betale deltageravgift.
Arrangøren er ansvarlig for uoppgjorte deltager-regninger og for skade som påføres hotellet som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden av
deltagerne.

Navneliste overnattingsrom
Navneliste og program sendes hotellet 10 dager før ankomst.
Kontraktens bestillingsomfang er bestemmende for betalingsplikt ubenyttede rom uavhengig om navnelisten ikke tilsendes booking.

Kurs og reklamemateriell
Materiell må tydelig merkes med kurs, navn og arrangementsdato hvis dette sendes eller etterlates.
Reklamemateriell kan ikke plasseres utenfor møterom uten samtykke.

Faktura
Arrangøren plikter å sjekke at bestillingen er stillet med korrekt fakturamottaker, og fullstendig adresse og referanse.
Forsinket betaling, og forsinkelse som skyldes arrangørens manglede opplysninger belastes med purregebyr kr 100 og
forsinkelsesrenter i henhold til Forsinkelsesrenteloven §2.
Ved tilsendt faktura belaster vi kr 75 i faktureringsgebyr.