Bestillingsvilkår

Bestilling og bekreftelse

En bestilling er bindende fra den bekreftes og du har mottatt et bookingnummer. Dette kan skje muntlig, skriftlig eller via bookingsystemet. Ved bestilling må du oppgi navn, adresse, ankomst- og avreisetidspunkt samt hvordan betalingen skal foregå. Det gjelder ulike regler for ulike priskategorier, se detaljert prisinformasjon. For å bestille et rom på Holmen Fjordhotell må du ha fylt 18 år. Hotellet forbeholder seg retten til å nekte gjester under 18 år innsjekk.

Ankomst og avreise: Hotellrommet står til din disposisjon fra tidligst kl. 15.00 på ankomstdagen. På avreisedagen må rommet forlates senest kl. 12.00. Rommet er reservert for ankomst senest kl. 18.00. Kommer du senere, må du garantere for din bestilling med et kredittkort. Hvis du ikke garanterer din bestilling for sen ankomst eller ikke har betalt for oppholdet ditt på forhånd, vil hotellet avbestille din reservasjon kl. 18.00. 

Avbestilling og uteblivelse: Avbestillingsregler avhenger av hvilken priskategori du har bestilt. Les alltid den detaljerte prisbeskrivelsen nøye sammen med din bestilling. Åpen reservasjon: Ved alle våre rom og frokost reservasjoner har du mulighet for å avbestille innen 24 timer etter bestilling uten vederlag. 24 timer etter bestilling gjelder følgende: Hvis priskategorien tillater avbestilling skal dette skje senest kl. 18.00 dagen før ankomst. Unntak gjelder dersom det er avtalt noe annet ved bestillingstidspunktet. Hvis du uteblir eller avbestiller etter kl. 18.00, må du betale for ett døgn. Hvis hotellet har hatt spesielle kostnader forbundet med bestillingen din, må du dekke disse. 

Uventet avreise og opphold på ubestemt tid: Hvis du har bestilt for en bestemt tidsperiode, men forlater hotellet før dette, må du betale samme erstatningsbeløp som ved sen avbestilling. I tillegg til prisen for den perioden du har bodd på hotellet, må du betale for ett døgn ekstra. Hvis du bor på hotellet på ubestemt tid og forlenger besøket ditt med ett døgn om gangen, må du melde fra om avreisen innen kl. 18.00 dagen før. Hvis ikke må du betale for ett ekstra døgn. Hvis hotellet ikke lenger har mulighet til å la deg disponere rommet, har du rett til å få vite dette innen kl. 18.00 dagen før planlagt avreise. 

Hotellets plikter og gjestens ønsker: Hvis hotellet ikke kan tilby deg et rom som avtalt, har du rett til, uten merkostnader, å få et tilsvarende eller bedre rom på hotellet eller på et hotell med samme standard. Presiser dine ønsker når du bestiller, så er du sikker på at hotellet har de fasilitetene du trenger. Alle våre rom er røykfrie. Ønsker du å røyke på hotellrommet, be om et rom med balkong ved bestilling. Ved en eventuell overtredelse av røykeforbudet har hotellet rett til å belaste deg for dette. Ønsker du å ha med et husdyr, meld fra om dette når du bestiller (tilleggskostnad gjelder). 

Betaling og depositum : Noen priskategorier krever forskuddsbetaling. Ved bestilling på vår hjemmeside angis det alltid hvilke betingelser som gjelder. Vi forbeholder oss retten til å kreve forskuddsbetaling av bestilte romdøgn ved ankomst om ikke annet er avtalt. Holmen Fjordhotell aksepterer følgende kredittkort: Visa, Mastercard, Eurocard, Diners, Amex og Bankaxept. Hotellet er imidlertid ikke pliktig til å akseptere sjekker, kuponger eller utenlandsk valuta hvis hotellet ikke har tilbudt seg nettopp dette.

Oppbevaring, verdisaker og bagasje på rom : Hotellet har i henhold til loven rett til å, som en sikkerhet for tilgodehavende hos gjester, holde tilbake reisegods. Forlat ikke bagasje uten tilsyn i lobbyen. Hotellet har ikke låsbart bagasjerom, men vi har et område nær resepsjonen hvor bagasjen kan plasseres på eget ansvar.  Hotellet har ingen ansvarsplikt overfor eiendeler som oppbevares på hotellrommet og gjenglemte gjenstander.

Sikkerhet : Gjør deg kjent med hvor nødutganger, alarmknapper og brannslukkere finnes. Se etter detaljer i informasjonen på innsiden av døren på hotellrommet.

Person opplysninger: Personvernet er svært viktig for Holmen Fjordhotell, og vi tar plikten til å beskytte kundenes personligopplysninger på største alvor. All informasjon som du sender til oss, behandles i samsvar med personvernlovgivningen. Ved å bruke nettstedet godtar du at informasjonen du sender, samles inn og håndteres i samsvar med disse vilkårene. Du gir oss rett til å bruke, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger, for eksempel navn og adresse og andre opplysninger som kan henledes til deg. Holmen Fjordhotell kan bruke personopplysningene dine til å sende informasjon om nye produkter eller tjenester som vi tror kan være av interesse for deg. Du kan takke nei til slik generell informasjon ved å sende e-post til resepsjon@holmenfjordhotell.no 

Sikkerhet: All informasjon om dine kreditt- eller bankkortnumre, gyldighetstid og faktura- og leveringsadresser som du gir oss vil bli brukt av Holmen Fjordhotell for å behandle transaksjonen. Informasjonen vil bli lagret på en sikker server og være kryptert. Selv om Holmen Fjordhotell iverksetter alle rimelige tiltak for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere for sikkerheten for informasjon du gir når du er tilkoblet Internett.

-

Booking and confirmation

A booking is binding once it has been confirmed and you have received a booking reference. This may be given verbally, in writing or through the booking system. When making a booking, you are required to state your name, address, arrival and departure date and method of payment. Different rules apply for different rates, see detailed rate information. To book a room at Holmen Fjordhotell you must be 18 years old. The hotel reserves the right to refuse guests less than 18 years.

Arrival and departure: The hotel room will be at your disposal from 15.00 on the day of arrival. On the day of departure, you must vacate the room by 12.00 pm. The room will be reserved for your arrival until no later than 18.00. If you will be arriving later than that time, you must guarantee your late arrival with a credit card. If you do not guarantee your late arrival or have not prepaid your stay, the hotel will cancel your reservation at 18.00

Cancellation and no arrival: The cancellation policy is determined by the rate you have booked, always read the detailed rate description in connection with your reservation. Open reservation: all our bed and breakfast reservation rates offer free cancelation within 24 hours after the booking. 24 hours after reservation following terms apply:  If the rate conditions allow cancellations, this must be made no later than 18:00 on day before arrival. Exceptions apply if agreed at the time of booking. If you fail to arrive without cancelling in advance or if you cancel after 18:00, you will be charged for one night. If the hotel has incurred costs specifically related to your booking, you must reimburse these.

Early departure and open-ended stays: If you have booked for a particular time period but depart earlier, it may result in price adjustments. Contact the hotel to notify your departure. If you stay at the hotel for an open-ended period and extend your stay by one night at a time, you should notify the hotel of your departure by 18.00 the day before. Otherwise, you will be charged for an extra night. If the hotel can no longer keep the room available for you, you are entitled to be informed of this fact by 18.00 the day before departure is required.

The hotels’ obligations and your own requirements: If the hotel cannot give you a room as agreed, you are entitled, at no extra cost, to an equivalent or better room in the hotel or at a hotel of an equivalent standard. Specify your requirements at the time of booking to be sure that the hotel is properly prepared. All the rooms at our hotel are non-smoking. If you want to smoke in your hotel room, please ask for a room with balcony at the time of booking. If a guest breaches the smoking ban, the hotel is entitled to charge the guest for ensuing costs. If you wish to bring a pet with you, please make this clear at the time of booking (additional costs apply).

Payment and deposit: Payment in advance is required for certain room rates. Upon making reservations on our website you will find the terms that are set. We reserve the right to require prepayment of room nights booked upon arrival unless otherwise agreed. Holmen Fjordhotell accepts the following credit cards: Visa, MasterCard, Euro card, Diners, Amex and Bankaxept. However, the hotel is not obliged to accept cheques, vouchers or foreign currency unless the hotel has volunteered to do so.

Storage of valuables, luggage and valuables in the room: The hotel is legally entitled, as security in a claim against a guest, to retain luggage.  Do not leave luggage unattended in the lobby. The hotel does not have a locked luggage room. But we do offer an unattended storage area close to the reception.  The hotel is not obliged to store property of high value. The hotel has no responsibility for property that you keep in your hotel room or property that you leave behind.

Your own safety: Always note where the emergency exits, alarm buttons and fire extinguishers are located. Check the information on the back of your hotel room door.

Privacy: Guest privacy is very important for Holmen Fjordhotell, and we commit to protect customers' personal data. Any information you submit to us is treated in accordance with privacy legislation. By using this website you agree that the information you send is gathered and handled in accordance with these terms. You give us the right to use, store or otherwise process personal data, such as name and address and other information that may arise from you. Holmen Fjordhotell can use your personal information to send information about new products or services that we believe may be of interest to you. You can unsubscribe to such information by sending an e-mail resepsjon@holmenfjordhotell.no

Security: All information about your credit or debit card numbers, expiry date and invoicing and delivery addresses that you provide will be used by Holmen Fjordhotell to process the transaction. The information will be stored on a secure server and be encrypted. Although Holmen Fjordhotell takes all reasonable measures to protect your personal information, we cannot guarantee the security of information you provide when you are connected to the Internet.